گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

محمود اسلام پرست تيلمبار:

تبار قصه‌نویسی گیلکی

ورگ