گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

محمود پاینده لنگرودی تيلمبار:

بیس دئقه XVIII

ورگ

محمود پاينده لنگرودی

رضا رضازاده لنگرودی