گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

مریم دانای طوسی تيلمبار:

ساخت غیرشخصی در زبان گیلکی

مریم دانای طوسی و علی درزی