گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

نؤرۊزبل تيلمبار:

۱۵۹۱ نؤرۊزبل

ورگ

هشت اصل نوروزبل

ورگ

بيس دئقه XXIII

ورگ

نؤرۊزبلˇ هديه: نؤرۊزˇ آتش

آرش شفیعی ثابت

بيس دئقه XXII: نؤرۊزبل ؤ ورگˇ ده سالگي به

ورگ

نوروزبل شد و بازنیامد!

ورگ

فرهنگ جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , , ,

نوروزبل ۱۵۸۹ در راه است؛ ده سال پس از اجرای نخستین مراسم نوروزبل

م. پ. جکتاجی