گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

نام گیلکی تيلمبار:

نام‌های گیلکی

م. پ. جکتاجی، سحر اخوان و ورگ