گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

نژاد تيلمبار:

نژاد، مفهومی زیستی یا فرهنگی؟

هادی علایی