گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

هانس کریستین اندرسن تيلمبار:

کيبريت فۊرۊش لاکۊ

هانس کریستیان آندرسن