گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

واگردؤن تيلمبار:

هف نفر رقص کأدرن

لأنگستن هیۊز

کرک

کلاريس ليسپئکتؤر

دئبارˇ نسق (سو ته واوین)

گیلکی زوان ۲-۴

تهمینه گیلانی و ورگ

گیلکی زوان ۱-۴

تهمینه گیلانی و ورگ

گیلکی زوان 3

تهمینه گیلانی و ورگ

پیچا، نسبر، ستاره

لویجی پیراندللو