گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

پیمان برنجی تيلمبار:

تا یک شاعر با یک زبانی صحبت می‌کند آن زبان نمی‌میرد.

پیمان برنجی

تا یک شاعر با یک زبانی صحبت می‌کند آن زبان نمی‌میرد.

پیمان برنجی