چره خأ ویوالديˇ چارفصله اشتؤسن؟

اینم ورگˇعیدي، شيمئبه. چار دئقه ويشتر نئه ولي شمره يکته پيله آهنگسازˇ همرأ آشنا کؤنه باني اينˇ نؤمي اثر: چارفصل.

اگه اينˇ فايله خأنين ائره’ جي جيرأکشين.

ولي اگه خأنين هئره تماشا بکۊنين، تينين هي جير اي کۊتا فيلمه بنیشین:

 

یا شایدأني شيمئبه’م مي مۊرسؤن یۊتۊب سانسۊر بۊبؤره، پس اگه ایتؤره تينين ائره آپاراتˇ مئن تماشا بکۊنين کي یۊتۊپ أجي تقلید بۊدن ؤ سانسۊرˇ تیلˇ آؤ أجي مأیي گیته‌درن! شمه ولي زنگ ببین ؤ مهربؤن ؤ آزاد، شيمه عیدم مۊبارک ببۊن.

نؤرۊزبلˇ هديه: هي کس نگینه مأ خۊ همبازي

اينم يکته دئه هديه شيمئه تقديم. نؤرۊزبل نزديکه ؤ بد نئه اي رۊزؤن اي خؤرؤم فيلمه بنيشين. (۱۳:۳۱ دئقه)

وئرنر هئرتسۊک اي فيلمه زأکؤن ئبه چأگۊده با هر انسان ئبه کي دۊستي ؤ هديه ؤ سخاوته خۊش دأنه. اي فيلمه، گيلکي جيرنيويسˇ همرأ تينين ائره’ جي جيرأکشين يا ائره نيگا بکۊنين:

 

 

نؤرۊزبلˇ هديه: مۊ خأنم، زاز (Je veux, Zaz)

1

نؤرۊزبل نزديکه، منأني خأنم اي رۊزؤن هيتؤ تترج شمره هديه هأدئم. اي اولئه. يکته آهنگ کي چن ساله اينترنتˇ مئن دس به دس گردنه. اينˇ نؤم ايسه مۊ خأنم (Je veux) ؤ اينˇ خاننده زاز (Zaz).
اي دفأره ولي گيلکي جيرنيويسˇ همرأ تينين اينه بينين ؤ بشتؤيين ؤ کئف بکۊنين.

هم تينين اي کليپˇ فايله ائره’ جي جيرأکشين، هم تينين ائره نيگا بکۊنين: