گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

۱۵۸۳ تيلمبار:

تی.وی فلان-بیسار جؤموری! (Felan Bisar Republic of TV)

ورگ

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

بگوبشتؤ، فرامرز دعایی همره

زیته