برچسب: بازگشت به خویش

  • تاریخ و پراتیک اجتماعی: در پهنهٔ مبارزات خلق‌ها

    ژان شنو ترجمهٔ خسرو شاکری [گذشته مردود یا گذشتهٔ راه نجات / مردم کِبِک کانادا، بومیان استرالیا و اوکسیتان‌ها / جنبش‌های ملی و مبارزات اجتماعی لنگر در گذشته دارند: بورژوازی و مردم/ تله‌های گذشتهٔ اسطوره‌ئی: دقت علمی و گذشت‌ ناپذیری سیاسی / «سال ۰۱» چون قطع و توقفی در زمان.] در مبارزهٔ با نظام موجود،…