برچسب: ترکمنستان

  • از باد صبا خاک برآید!

    توفان گردوخاک برآمده از صحرای ترکمنستان، چالش پیش‌روی سواحل شمالی ایران شهرداران کفن رسمی بر تن کردندهدیه شان؛قفل زرینی بود!بوی نعش من و تو،بوی نعش پدران و پسران از پس در می آمدشهرداران گفتند:نسل در تکوین استنعش ها نعره کشیدند: فریب است، فریبمرگ در تمرین است! نصرت رحمانی شرایط زیستی کشورمون هر روز بدتر از…