برچسب: تیرماسینزه

  • ۱۵۹۲ تیرماسینزه

      أمير بگۊتاى: أولˇ بهار خۊجيره،أولˇ بهار ؤ آلاله-زار خۊجيرهبۊلبۊل در چمن ؤ خؤ در تلار خۊجيرهسۊرمه چۊشم کيجاىˇ زۊلف کاکۊلدار خۊجيره فارسی: امیر گفته است اول بهار زیباست/ اول بهار و شقایق‌زار زیباست/ بلبل در چمن و خوابیدن در «تلار» زیباست/ دختر سرمه به چشم کشیدهٔ با موی کاکل‌دار زیباست. شیمه تیرماسینزه مۊبارک ببۊن.…