گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

بهار ألاله زاره مۊ نميرم

ورگ

بهار أمأدره. عىدˇ مؤقه’. بهار کي بنه، بخياله زمين ؤ زمت ؤ همه چي خأ نؤ وابۊن. ديلمي تقويمˇ مئن، آولˇ ما پسي، پنجيکˇ پنج رۊزه. اي پنجيک ئبه بۊتن:

بهار ألاله‌زاره مۊ نميرم

تاوسسؤن وختˇ کاره مۊ نميرم

پئيزه جمع کۊنم قۊتˇ زۊمۊسسؤن

زۊمۊسسؤن بي محاله مۊ بميرم

اي شعرˇ مئن، آدمˇ ديلنأجه دره: ناميري ؤ هميشک دبؤن. زۊمۊسسؤنˇ پسي بهار، أمه ره گۊنه کي ناميري، نمردن نئه؛ بلکي هر زمت زينده وابؤنه.

اي تاتاىئن (عکسؤن) بۊبۊن شيمئه عىدي. (اينأني بۊگؤم کي گيلکي مئن، ألاله هۊ شقاىق بنه. اي تاتاىئنˇ مئن أني ألاله دره.)

آباى مأىي فۊرۊش؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

آباى مأىي فۊرۊش، أنزلي؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

 

اسپىلي (صۊفيانسر)؛عکس: ايمان درويش رۊحاني

اسپىلي (صۊفيانسر)؛عکس: ايمان درويش رۊحاني

 

امازاده پانسي؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

امامزاده پانسي؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

 

تيتي بۊده بکته دار؛ عکس: پرويز فکرآزاد

تيتي بۊده بکته دار؛ عکس: پرويز فکرآزاد

 

ديلمؤن، ألاله زار؛ عکس: نيما فريد مجتهدي

ديلمؤن، ألاله زار؛ عکس: نيما فريد مجتهدي

 

ديلمؤنˇ بهار؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

ديلمؤنˇ بهار؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

 

ديلمؤنˇ بهار؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

ديلمؤنˇ بهار؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

 

أسالم، کرمۊن؛ عکس: نيما فريد مجتهدي

أسالم، کرمۊن؛ عکس: نيما فريد مجتهدي

 

گيلؤنˇ ألاله؛ عکس: أحمد زاهدي لنگرۊدي

گيلؤنˇ ألاله؛ عکس: أحمد زاهدي لنگرۊدي

 

لاىجؤن، سۊستؤنˇ سل؛ عکس: نيما فريد مجتهدي

لاىجؤن، سۊستؤنˇ سل؛ عکس: نيما فريد مجتهدي

 

لاريخؤني؛ عکس: نيما فريد مجتهدي

لاريخؤني؛ عکس: نيما فريد مجتهدي

 

لنگرۊد؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

لنگرۊد؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

 

ىلاقي خؤنه درجيک؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

ىلاقي خؤنه درجيک؛ عکس: ايمان درويش رۊحاني

2 ته نظر

ای مطلبˇ نظرانˇ RSS

 1. عکسهای “آباى مأىي فۊرۊش” و “لنگرۊد” از ايمان درويش رۊحاني فوق‌العاده است و دید خوب و دقیق عکاس را نشان می‌دهد.
  بهار زحمتکشان خجسته باد

  ا.ز.ل

  18 مارس 16 در 16:32

 2. دیله مون، دیله خوشی هیسه…

  مسعود اسحق پور

  2 اکتبر 16 در 22:41

تی گب

./ این کامنت‌ها حذف خواهند شد:
- حاوی توهین و تهمت باشد. (یعنی نسبت دادن چیزی یا کاری، بدون ارائه دلیل برای اثبات)
- حاوی تبلیغ به نفع کالا، رسانه، شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
- بی‌ارتباط با مطلب باشد.

*دیدگاه‌های ارائه شده در بخش تی گب (نظرات)، نظر خوانندگان ورگ است، نه دیدگاه ورگ. دیدگاه ورگ تنها در نوشته‌های خود ورگ با نام نویسندهٔ ورگ منتشر می‌شود.