نقد ٚ جا گيلکي مئن چي شأنه گۊتن؟

نقد چيسه ؤ گيلکي مئن نقد ٚ جا چي شأنه گۊتن کي هم دقيق بۊبۊن هم اشتقاق ساتن ٚ را أمئبه وا بۊمؤنه؟

بٚينيم نقد کؤره أجي بمأ؛ يۊناني مئن نقد-ه گۊتن کریسیس (krisis) کي سۊ ته معنا دأنه:

یکته معني بؤحران (crise) ؤ تشنج ؤ آشۊب ؤ حالتي کي چیزؤن يا کسؤن دکئنن يک جۊر حالت ٚ مئن کي بؤحراني (critique) گۊنيم. اي حالت ٚ مئن اۊ چيز ٚ بي تعادؤلي ؤ اين که اۊن ٚ مئن تضادي دره، مألۊم بنه.

دؤوؤمي معنا أولي همرأ أننی تضاد دأنه. یعني ائکته معنا مئن کريسيس ضد ٚ اختلاط ؤ التقاط ؤ خلط ٚمعنا ايسسه. اي معنای ٚ مئن کريسيس، سيوا گۊدن ؤ تفکيک ٚ سر دلالت کؤنه ؤ وينش (بصيرت) ؤ داوري (قضاوت) ٚ معني اي کلمه أجي بيرين هأنه. هين وأسي قضايي ؤ فلسفي کلمأن ٚ مئن دياکريسيس (diakrisis) یک جۊر وير (أنديشه) ٚ حرکت-ه کي تضادؤن ؤ تؤفيرؤن-ه تشخيص دئنه.
پس کريسيس هم بؤحران ؤ آشۊب ؤ بصيرت معني دئنه هم تصميم گيتن ؤ حؤکم صادر گۊدن. (دقيقا هرچي کي امرۊز ٚ به‌اصطلاح مؤنتقدؤن بد دأنن!)

أمما سوؤمي معنا: یۊناني مئن کريتئس (krités) بنه قاضي ؤ داوري گه بؤحران ٚ مئن کۊنشگر ؤ عامله. کريما (krima) کلمه اظهار ٚ قضاوت یا اعلام ٚ قضاوت معني دئنه ؤ کريسيس عدٚل بنه هي کۊنۊش (فعاليت). چۊن یۊناني مئن خنثی کلمأن-ه ma پسوند أجي نۊشؤن دئنن کي چيزؤن ٚ حالت-ه نۊشؤن دئنه؛ مؤنث کلمأن-ه sis پسوند أجي نيويسنن کي عمل ؤ عمل دکتن ٚ سر دلالت کؤنه. هين وأسي شئر بنه پؤئما (poèma) ؤ شائر ٚ کۊنۊش بنه پؤئسيس (poiésis). يا هين وأسي کؤپي ؤ رۊنيويشت بنه ميمئما (mimèma) ؤ چهره چأگۊدن ؤ تصور ؤ تصوير گۊدن يا نمادپردازي بنه ميمئسيس (mimésis). يا پراگما (pragma) کي یکته مؤضۊعه ولي پراکسيس (praxis) اۊ کۊنۊش ؤ عمليه کي اۊ مؤضۊع-ه مربۊط بنه. (اي بحث ٚ مئن بهرۊز صفدري وبلاگ أجي بامۊتم)

پس کريسيس (kirsis) أني يک جۊر کۊنۊش ؤ عمله نأ اينکه يک چي-ئه گۊتن ؤ اعلام گۊدن بۊبۊن. پس وختي نقد ٚ گب بنه، نقد اۊ گبه کي عمل کأدره؛ نقادانه گب یک جۊر عمل ؤ کۊنۊشه.

خؤ! پس کريسيس (نقد) ٚ معنا رؤشنأبؤ. ايسه فرسيم تضاد ٚ گب ٚ سر. وختي یکچي مئن تضاد دره، ايتؤ نئه کي اي تضاد حتما مألۊم بۊبۊن. ولي دؤنيم کي همه چي مئن (هرچي گه ماددي ايسسه) تضاد دره ؤ اي تضاد آشۊب ؤ بؤحران يا بيريني عوامل أجي يا گاگلف جۊر ٚ ديگه کم‌کمی بۊرۊز کؤنه ؤ تضاد ٚ دۊ ور کسؤن أجي سيوا بنن ؤ یک‌ته بنه دۊ ته!

ايسه وگرديم أمئه زبؤن-ه. مۊ وختي نقد ٚ معنا همرأ آشنا بۊبؤم یکچي مي گۊش ٚ مئن سنگيني گۊد. تا اينکه مأ ياد بمأ أمه يکته فعل دأنيم کي دقيقا هي عمل ؤ کۊنۊش-ه یکته ماددي چي سر پياده کؤنه: هأزئن.
وختي خأنيم دۊغ أجي کره هأگيريم، دۊغ-ه دۊکؤنيم نيه يا نرخه مئن ؤ هأزئنيم تا اي دۊغ کي ظاهرا يک چي ايسسه ؤ همگنه، نيه زئن ؤ هأزئن أجي اين ٚ مئن آشۊب بۊبۊن ؤ اي آشۊب ؤ تۊکؤن تۊکؤن دأن أجي چربي (کره) دۊغ أجي سيوا بۊبۊن. هأزئن یکته عمل يا کۊنۊش-ه کي دقيقا کريسيس ٚ معني-ئه دأنه ؤ شأنه اۊن أجي راحت اشتقاق گيتن ؤ تازه کلمه چأگۊدن. بئه‌پس ؤ بئه‌پيش ٚ مئن فرقي نۊکؤنه چۊن ائره ه پيشوند ٚ جا نشأنه ف پيشوند نأن چۊن هم بئه‌پيش هم بئه‌پس فزئن دأنيم کي يته دئه معنا دأنه.

گيلکي مئن وختي تيته تاجه در هأنه گۊنيم تيته هأزئه. يا وختي گۊنيم «زأک خؤر-ه هأزأ» يعني حلئه مؤستراح-ه فأنرسئه، زأک خۊ تۊمؤن ٚ مئن خرابکاري بۊده. اي دۊ ته معني مئن أن (کي کنايي ايسسن) هندئه اۊ آشۊب ؤ تضاد ؤ یک چي أجي دۊ ته بيرين أمأن دره.
ولي هۊتؤ کي بنويشتم، هأزئن خۊش ٚ أصل ٚ کار ٚ مئن هۊ کار-ه کي نقد ايسسه. هم هأزئن هم کريسيس (نقد) يک جۊر عمل ؤ کارن کي بيريني خاست ؤ عامل أجي يکته چي مئن آشۊب ؤ تۊکؤن ايجاد کؤنن تا اۊن ٚمئن تضاد جلفتر ؤ پيلترأبي ؤ اۊن ٚ تضاد ٚ دۊ طرف دشکاته‌بۊبۊن.

پس مي پيش‌بنأ کلمه نقد ؤ کريسيس ئبه هأزئنه. أمه تينيم أدبيات ٚ مئن شئر ؤ داستؤن-ه هأزنيم (نقد بکۊنيم) يا هأزئن ؤ هأزنش ئبه نيشت (جلسه) بنيم يا أمئه مۊخاطبؤن أجي بخأيم کي أمه-ره هأزنن.

پس‌نيويشت: مقامات حريري گيلکي وگردؤن ٚ مئن (شيشؤمي قرن ٚ شي، کي اين ٚ خطي نؤسخه ميکرؤفيلم آستان ٚ قدس ٚ کتابخؤنه مئن ۲۴۸۷ شؤماره أجي ثبته)، نقد ٚ ترجۊمه به (عربي گيلکي) وؤجئن بمأ. وؤجئن، دؤجئن ٚ همرأ هم‌بنه‌أ ؤ هر دۊته پيشوند دأنن (و/د). ولي هيتؤ کي شأنه فأمسن أمئه دئباري وگردؤنکس وختي گه خأس نقد ٚ جا يکچي برابر بنئه وؤجئن بنأ چۊن نقد-ه ايتؤ فأمس. اين-ه دؤنيم کي وختي يۊنان أجي يپاره مفاهيم عربي وگردؤن أجي فرسئه أمئه دس (مدينهٔ فاضله مفهۊم ٚ مۊرسؤن) ايشؤن ٚ معنا أننی دگرسه ؤ خۊشؤن ٚ أصل ٚ معنا جي دۊرأکتن ؤ اسلامي مفاهيم ٚ همرأ قاطي بۊبؤن ؤ نقد ؤ وؤجئن ٚ مئن أن هيتؤره کي اۊن-ه يک جۊر خالص ؤ ناخالص-ه کسؤن أجي سيوا گۊدن معني دئنه. (زروؤجئن: صراف.) دؤجئن ؤ وؤجئن ٚ مئن انتخاب ٚ مفهۊم دره ؤ ايتؤره کي بخياله اي فرايند ٚ مئن يکته دۊرۊس ٚ راشي دأنيم ؤ يکته خالص ٚ چي، گه بيراهه همرأ يا ناخالص ٚ چئن أجي تۊيم بۊبؤره ؤ ناقد (وؤجئنکس) خأ ناخالصي ؤ بيراهه-أ سيوا بکۊنه.
ولي اۊ نيگايي کي کريسيس اۊن أجي بمأ، برعکس، اۊن ٚ مئن تکثر ؤ چن‌جۊرگي (دايورسيتي) خئلي أنديفه کؤنه ؤ هر ته راشي خۊش ئبه يک جۊر رؤشد ؤ دگرسنه ؤ اۊ چيزؤني کي دشکاته بنن، خالص ؤ ناخالص نئن بلکي تضاد ٚ دۊ ورن.
پس وؤجئن ؤ هأزئن، نقد ؤ کريسيس أجي دۊ جۊر نيگا ؤ دۊ جۊر شناخت أمه-ره هأدئنن. أگه يکته مؤدرن ٚ نيگا دۊمبال دبيم کي کريسيس ٚ حرکت ؤ دگرسن ؤ دشکاتن ؤ رؤشد ؤ چن‌جۊرگي-ئه نۊشؤن بدئه هأزئن دقيقتره ولي وؤجئن برعکس گۊنه کي خالي يکته راه ؤ يکته حالت (بئترين حالت يا خالصترين حالت) دأنيم کي خأ وؤجئن أجي اۊن-ه فأرسيم. جالبه کي هأزئن ؤ وؤجئن دۊ جۊر تعريفن نقد أجي. يکته حۊمله مئن بخأم بۊگؤم، وؤجئن ٚ مئن اۊ ديالکتيک ؤ حرکتي گه کريسيس اۊن أجي هأنه، دننئه. فارسي مئن يکته هيتؤ سأب بۊبؤ فرگشت ٚ ترجۊمه سر کي تکامل ترجۊمه بۊبؤ ؤ دقيقا تکامل ؤ فرگشت ٚ مئن ٚ تؤفير هيتؤره گه يکته کمال ؤ غايت ؤ تک خطي بؤن دأنه ولي اؤکته (فرگشت) ٚ مئن چن‌جۊرگي ؤ دگرسن ؤ ديالکتيک دره. (عربي مئن نگۊنن تکامل گۊنن تطور) ايسه مي نظر هأزئن أن تينه اۊ ديالکتيک ؤ حرکتي گه يۊنان أجي انسان ئبه ميراث بۊمؤنسه، خۊش ٚ مئن بدأره. مخصۊصا أمئه جامعه مئن کي جزم دأشتن ؤ جزمي ويرسن دابه ؤ حلئه عادت نۊديم أمئه شناخت ٚ مئن حرکت ؤ زمت ٚ پارامتر-ه بينيم ؤ ديالکتيکي دگرشؤن ؤ هأگرشؤن-ه خۊشؤن ٚ حرکت ؤ چنجۊرگي مئن بپيرأيم.


دیدگاه‌ها

3 پاسخ به “نقد ٚ جا گيلکي مئن چي شأنه گۊتن؟”

 1. ديمه‌مج

  أحسنت بر تۊ. فقط ایته نؤکته-أ تره گمه: هأزئن ٚ معاديل تأنه بئه‌پسي گۊیشان ٚ مئن «فأزئن» ببه. «فزئن» گه بۊگۊتي ايته دئه پيشونده. أیه در واقع «فۊ» پيشوند-ه دأريمي گه صئقل خۊره ؤ بعضي مناطق فزئن تلفؤظ به؛ أممأ بئه‌پسئن ويشتري هۊ فۊزئن تلفؤظ کۊنده ؤ فزئن بئه‌پيش ٚ رأ ايستفاده به (هرچند رۊخان ٚ غربي مناطق أم بعضا فزئن گده، ولي فۊزئن غاليبه). أمي منطقه مئن کي سنگر ٚ محدۊده ايسه، هردۊ بکار شده. ألبته أمي محل ۊ خانواده فۊزئن ايستفاده کۊنده. لؤغتنامه‌أن ٚ مئن أم مثلا سرتیپ‌پور یأ نوزاد هأ فۊزئن-ه ثبت بۊگۊده‌دأرده. شیون فؤمني أشعار ٚ مئن أم نأهأیه کي دس ٚ کم أ ايته تيککه مي ذهن دره ألأن: دریا تک-أ نئره فۊزأ. کي أیه شئون «فۊزأن» کأرأگيته گه فؤمناتي ايسه ؤ هۊ فرو بردن ۊ فۊغأستن معني ده.
  دس دۊرۊست.

  1. ديمه‌مج

   ايصلاح کۊنمه: دریا تک-أ نئزه* فۊزأ.
   أن أم بد نيه ايضافه‌أکۊنم گه دقيقا هأ فعل-ه هأ معنا أرأ پاینده أم ايستفاده بۊگۊده کي فقط اۊن ٚ تلفؤظ ايزئه فرق کۊنه: یالمند وقتي کي زأ/یته پا-ا دریا فزأ/همه رنگ-ه ديئه شأس…
   دقيقا فۊزأن(فؤمن) ۊ فزأن (لنگؤرۊد) ایته معني دده.

 2. تره چي تين

  بيه آرام بئسي برأ هأزأن ٚ مأني بدچي هيسه?