گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

ابوطالب قاسمی وسمه جانی تيلمبار:

پرستشگاه‌های کوهستانی البرز (شرق گیلان و غرب مازندران)

نیما فرید مجتهدی

فيروزکوه، قلعه‌ای به بلندای خيال

نیما فرید مجتهدی و ابوطالب قاسمی وسمه جانی