گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

اشکور تيلمبار:

بررسی مسائل کشت فندق و اثرات اقتصادی-اجتماعی آن بر منطقهٔ اشکور

عیسی پوررمضان و پرویز کردوانی

جغرافیای ناهمواری‌های اشکور

نیما فرید مجتهدی و پویا تقی پور