گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

ایمان درویش روحانی تيلمبار:

بهار ألاله زاره مۊ نميرم

ورگ