گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

بهار گیلان تيلمبار:

بهار ألاله زاره مۊ نميرم

ورگ