گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

تاریخ ادبیات گیلکی تيلمبار:

نيويشتنکسˇ قلمˇ قدˇ قۊربؤن!

ورگ

تبار قصه‌نویسی گیلکی

ورگ

 michaeltaschen