گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

تهمینه گیلانی تيلمبار:

گیلکی زوان ۲-۴

تهمینه گیلانی و ورگ

گیلکی زوان ۱-۴

تهمینه گیلانی و ورگ

گیلکی زوان 3

تهمینه گیلانی و ورگ