گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

تیر ما تيلمبار:

شهردار فومن باید عوض بشه!

ورگ