گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

جؤرپوشته تيلمبار:

جؤرپشته

نیما فرید مجتهدی