گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

جواهرپشته تيلمبار:

جؤرپشته

نیما فرید مجتهدی