گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

خان احمد تيلمبار:

سفیر خان احمد در دربار تزار

محمد الهامی