گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

زباله تيلمبار:

سراوان و تجمعي که خواب مسئولین استان را برآشفت

اؤجا