گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

سید حنان میرهاشمی تيلمبار:

ویژگی‌های فعل «داشتن» در زبان‌های گیلکی و فارسی: از منظری تطبیقی-مقابله‌ای

سید حنان میرهاشمی