گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

شعر گیلکی تيلمبار:

واقعاً مردن!

ورگ

اؤجا

م. راما

قراقۊش

محمدقلى صدر اشکورى

بیس دئقه XXIV

ورگ

دۊخان مرأ

محمد فارسی

عزيز ؤ نگار

رحیم چراغی

تا یک شاعر با یک زبانی صحبت می‌کند آن زبان نمی‌میرد.

پیمان برنجی

تا یک شاعر با یک زبانی صحبت می‌کند آن زبان نمی‌میرد.

پیمان برنجی

 michaeltaschen