گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

صفرعلی رمضانی تيلمبار:

بيس دئقه XXIII

ورگ

هیلؤی

صفرعلی رمضانی

بيس دئقه XXII: نؤرۊزبل ؤ ورگˇ ده سالگي به

ورگ

عاشورپور و فولکلور

ورگ