گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

طبیعت گیلان تيلمبار:

بهار ألاله زاره مۊ نميرم

ورگ