گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

علی رضا بشردوست تيلمبار:

چار تا آجور

علیرضا بشردوست