برچسب: عکس

  • یکته قهوه‌دیکؤن، خؤمامˇ مئن.

      یکته قهوه‌دیکؤن، خؤمامˇ مئن، یکشمبه‌بازار، سال ۱۳۵۰ هجري شمسي. اي عکسه کامران عدل بکنده، اینˇ بازارهای ایرانˇ گردأگیته (مجمۊعه) مئن دره. اۊ عبا بنأ مردأی أني نقاله. (اگه خأنین عکسه پیلتر بینین اۊنˇ سر کيليک بکۊنین.)   تکمیلي اطلاعات: اي ديکؤن، سید اشرف هاشمي دیکؤنه کي بأزۊن اينˇ ريکه’ن (یۊسف ؤ جعفر) اؤره مشغۊل بۊبؤن…

  • بهار ألاله زاره مۊ نميرم

    بهار أمأدره. عىدˇ مؤقه’. بهار کي بنه، بخياله زمين ؤ زمت ؤ همه چي خأ نؤ وابۊن. ديلمي تقويمˇ مئن، آولˇ ما پسي، پنجيکˇ پنج رۊزه. اي پنجيک ئبه بۊتن: بهار ألاله‌زاره مۊ نميرم تاوسسؤن وختˇ کاره مۊ نميرم پئيزه جمع کۊنم قۊتˇ زۊمۊسسؤن زۊمۊسسؤن بي محاله مۊ بميرم اي شعرˇ مئن، آدمˇ ديلنأجه دره:…