گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

فرزندان میرزا تيلمبار:

بر سر زن، فرزند و خانوادهٔ کوچک خان چه آمد؟

مهدی بازرگانی