گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

فعل مرکب تيلمبار:

مصدرهای مرکب گیلکی

مسعود پورهادی

فعل مرکب گیلکی

مسعود پورهادی

فعل مرکب گیلکی

مسعود پورهادی