گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

فیروزکوه تيلمبار:

فيروزکوه، قلعه‌ای به بلندای خيال

نیما فرید مجتهدی و ابوطالب قاسمی وسمه جانی