گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

مأمولی مظفری تيلمبار:

مأمولی کار

ورگ

کرکˇلنگه

مأمولی مظفری

زیندگی

مأمولی مظفری