گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

مانیفست ورگ تيلمبار:

پیشاشو گب

ورگ