گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

محمدقلى صدر اشکوری تيلمبار:

قراقۊش

محمدقلى صدر اشکورى

بيس دئقه XXI