گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

محمد فارسی تيلمبار:

دۊخان مرأ

محمد فارسی

تا یک شاعر با یک زبانی صحبت می‌کند آن زبان نمی‌میرد.

پیمان برنجی

تا یک شاعر با یک زبانی صحبت می‌کند آن زبان نمی‌میرد.

پیمان برنجی