گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

میم راما تيلمبار:

اؤجا

م. راما

بیس دئقه XXV

ورگ

بوته ای شؤ نمؤنه

م. راما