گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

م راما تيلمبار:

اؤجا

م. راما

بیس دئقه XXV

ورگ

بیس دئقه XVIII

ورگ

بوته ای شؤ نمؤنه

م. راما