گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

م. پ. جکتاجی تيلمبار:

جکتاجی جوان، گیله‌وای پیر

ورگ

نوروزبل ۱۵۸۹ در راه است؛ ده سال پس از اجرای نخستین مراسم نوروزبل

م. پ. جکتاجی

درباره‌ی دامون

ورگ

پیشینه طرح مساله خط گیلکی

م. پ. جکتاجی

گفت‌وگو با م. پ. جکتاجی؛ به مناسبت بیست ساله شدن گیله‌وا

ورگ

مشتˇ یحیی

م. پ. جکتاجی

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,

مصاحبه با عاشورپور، درباره: خودش، موسیقی، ترانه گیلکی و دامون

م. پ. جکتاجی

نام‌های گیلکی

م. پ. جکتاجی، سحر اخوان و ورگ

 michaeltaschen