گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

هادی غلام دوست تيلمبار:

شخصیت در جهان داستانی گیلکی

ورگ

بیلی-بیلی مأر

هادی غلام دوست

ادبيات جرگه مئن تلمبار ببؤ

, , ,