گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

هساشعر تيلمبار:

واقعاً مردن!

ورگ

تا یک شاعر با یک زبانی صحبت می‌کند آن زبان نمی‌میرد.

پیمان برنجی

تا یک شاعر با یک زبانی صحبت می‌کند آن زبان نمی‌میرد.

پیمان برنجی