گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

پیمان عیسی زاده تيلمبار:

خشت و داس و گُوِه

پیمان عیسی زاده