گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

کوچک جنگلی تيلمبار:

مردی که از کشته شدنِ دشمنانش در جنگ، آزرده و غمگین می‌شد!

ناصر عظیمی