گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

گوگل تيلمبار:

خبر خوب: گوگل کیبرد گیلکی رو به زبانهای خودش اضافه کرد.

ورگ

 michaeltaschen