گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

گیلک تيلمبار:

به ناسیونالیستهای نوآمده

ورگ