گیلکؤنˇ ادبیات و فرهنگ و «غیره»!

گیلکی شئر تيلمبار:

دۊخان مرأ

محمد فارسی